“Fəla uqsİmu bİl-xunnəs; Əl-cəvarİl-kunnəs” ayələrİnİn təfsİrİ nədİr?

“Fəla uqsİmu bİl-xunnəs; Əl-cəvarİl-kunnəs” ayələrİnİn təfsİrİ nədİr?

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Share on email

Cavab: “Xunnəs” “üz tutub geri dönən” mənasını verir. “Kunnəs” gizlənən deməkdir. “Cəvar” isə axan, gedən mənasında işlənir. Təfsirçilərin bildirdiyi kimi, ayələrdə gözlə görünən səyyarələr nəzərdə tutulur. Onlar hərəkət edir, bəzən görünür, bəzən isə gözdən itirlər.

 

Qurani-məcid bu səyyarələrə and içməklə insanların diqqətini yaradanın əzəmətinə yönəldir: “And olsun dönən ulduzlara; axıb gizlənmişlər.”
Maraqlıdır ki, astrоnomlar bu ulduzları “mütəhəyyirə”, yəni “heyran qalmış” adlandırırlar. Çünki onlar bir-başa xətt üzrə hərəkət etmir, bir qədər hərəkət edib, azca geri dönür və ikinci dəfə hərəkətə başlayırlar. Olsun ki, ayədə “geri dönənlər” ifadəsi bu məqsədlə işlədilmişdir./Oxuquran.com